Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406) działającą zgodnie z w/w ustawą; ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) i Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej nadanym przez Radę Powiatu w Lubartowie (Uchwała Nr XXVIII/212/13 z dnia 16 września 2013r.). Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

    Od 2003r. do 31 października 2007 roku. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie wpisana jest do rejestru instytucji kultury Powiatu Lubartowskiego pod numerem 1, z dniem 17 listopad 2003 r.

    Biblioteka mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Od 1 listopada decyzją Zarządu Powiatu w Lubartowie zajmuje lokal o powierzchni 16 m² przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie.  Czynna jest od pon. do pt. 8.00 – 16.00.

    Biblioteka posiada niewielki księgozbiór. Są to m.in encyklopedie, słowniki, poradniki, beletrystyka, literatura specjalistyczna, regionalia. Księgozbiór udostępniany jest na miejscu, wypożyczany na zewnątrz, oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Instytucja otrzymuje również bezpłatnie dwutygodnik „Lubartowiak” i kwartalnik „Echo Powiatu Lubartowskiego”, oraz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej „Dostrzegacz Biblioteczny” – pismo informacyjne dla bibliotekarzy. PBP współpracuje z Echem Powiatu Lubartowskiego.

    W bibliotece znajduje się pełne wyposażenie komputerowe tzn. komputer, monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne.

    Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4, 5 Ustawy o bibliotekach sprawuje nadzór merytoryczny nad jedną z większych w województwie sieci bibliotek publicznych, ich filii i punktów bibliotecznych. W sieci tej znajduje się 10 bibliotek gminnych (Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów), 2 miejsko-gminne (Kock, Ostrów Lubelski), 1 miejska (Lubartów). Łącznie biblioteki w powiecie lubartowskim posiadają 27 filii bibliotecznych i 18 punktów bibliotecznych.

    Nadzór polega na udzielaniu instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu oraz na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej.

Działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa na rzecz bibliotek skupia się na:

• Udzielaniu pomocy merytorycznej.

• Rozpowszechnianiu aktualnych informacji o zmianach w przepisach dotyczących bibliotek i bibliotekarzy.

• Udziale w selekcjach i skontrach zbiorów bibliotek publicznych.

• Pomocy w zakresie komputeryzacji bibliotek publicznych powiatu lubartowskiego.

• Koordynacji Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”.

• Koordynacji, pomocy w pracach nad niektórymi programami, projektami skierowanymi do bibliotek

• Analizie działalności w zakresie rozwoju czytelnictwa i form jego popularyzacji.

• Udziale w życiu kulturalnym bibliotek na terenie powiatu.

• Organizacji form pracy kulturalno-oświatowej (wystawy, imprez, spotkania)

• Pomoc w doskonaleniu warsztatu bibliotecznego. Szkolenia dla pracowników bibliotek powiatu lubartowskiego w zakresie:

- kierunków pracy sieci bibliotek powiatu lubartowskiego,

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,

- omawiania półrocznej i rocznej pracy bibliotek publicznych powiatu oraz sprawozdań dla BN oraz GUS,

- koordynacji kursów dla bibliotekarzy (np. BIBWEB), doskonalenie zawodowe pracowników (konsultacje, szkolenia).

- rozpowszechnianie pomocy ( materiałów) metodycznych

- koordynacji konkursów ogłaszanych przez WBP w Lublinie.

• Pomoc w realizacji innych zadań statutowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

    Powiatowa Biblioteka Publiczna współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i twórcami ludowymi. Wraz z Lubartowskim Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich corocznie organizowany jest „Dzień Bibliotekarza” – święto wszystkich bibliotekarzy.

    Powiatowa Biblioteka koordynuje tworzenie katalogów komputerowych w bibliotekach. Zamierzeniem bibliotek jest utworzenie w każdej z nich wypożyczalni elektronicznej i centralnej bazy komputerowej w PBP w Lubartowie.

    Powiatowa Biblioteka Publiczna organizuje szkolenia dla dyrektorów bibliotek publicznych z terenu powiatu lubartowskiego. Tematyka tych szkoleń ustalana jest w oparciu o półroczne i roczne sprawozdania z bibliotek. PBP koordynuje prace bibliotek i ich filii z terenu powiatu, służy radą i pomocą. Zazwyczaj bibliotekarze z placówek powiatu zwracają się do PBP z prośbami i problemami, które rozwiązywane są w miarę możliwości na bieżąco. Niektóre problemy rozwiązywane są telefonicznie oraz drogą mailową.

    Dyrektor PBP opracowuje Kronikę wydarzeń na terenie powiatu lubartowskiego od powstania powiatów czyli od 1998 r. Kronika podzielona jest na kadencje: I kadencja (1998-2002), II kadencja (2002-2006) i III kadencja (2006 – 2010) zostały ukończone, IV kadencja (2010 – 2014) jest uzupełniana, V kadencja (2014 – 2018) jest prowadzona na bieżąco.

    Od połowy 2009r. działa strona internetowa PBP w Lubartowie – www.biblioteka.powiatlubartowski.pl. Zamieszczane są na niej ważne wydarzenia dotyczące bibliotek publicznych w powiecie, dane adresowe itp. Stronę prowadzi dyrektor PBP w Lubartowie.

    Od początku 2013r. prowadzona jest bibliografia regionalna powiatu lubartowskiego w formie elektronicznej przy pomocy programu MATEUSZ. Wszystkie materiały w postaci opisu bibliograficznego dostępne są na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie – www.bibliotekapowiatlubartowski.pl. Pełna ich treść dostępna jest w wersji elektronicznej (skan) oraz papierowej w siedzibie biblioteki.

    12 czerwca br. dyrektor PBP odznaczona została „Medalem za Długoletnią Służbę”.